Tło
Klub abstynencki

Klub abstynencki
działa na podstawie umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa – reprezentowanym przez Urząd Dzielnicy Warszawa- Targówek, Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia z zakresu zadnia publicznego; na okres od 1.12.2015 roku do 30.11.2018 roku.

nazwa zadania
„Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia”


Na skróty:

Cel zadania

Szczegółowy opis zadania

galeria

aktualny harmonogram zajęć • CEL ZADANIA


Wzrost dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin przez:

 1. zwiększenie liczby osób, które utrzymują się w abstynencji poprzez nabycie przez nie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami – złość, gniew, poczucie krzywdy, poczucie winy – bez sięgania po alkohol,

 2. zwiększenie liczby osób, które uczestniczyć będą w zajęciach grup AA  oraz grup wsparcia,

 3. zwiększenie wiedzy o własnych zasobach i nabycie umiejętności autoprezentacji pozwalającej mówić o własnych zasobach,

 4. podjęcie decyzji o zmianie lub uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych,

 5. zmianę sytuacji życiowej osoby uzależnionej przez znalezienie zatrudnienia,

 6. zmianę zachowań u członków klubu poprzez nabycie nowych lub rozwinięcie już istniejących umiejętności interpersonalnych umożliwiających nawiązanie zdrowych kontaktów z innymi ludźmi,

 7.  nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego. • SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA


 1. Działalność klubowa  - za koordynację działań , które mają na celu efektywne zarządzanie klubem – odpowiedzialny jest kierownik-koordynator. Odpowiedzialny jest także za prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczość. Klub działa przez sześć dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty – po cztery godziny dziennie. Działanie klubu ma na celu skupianie osób uzależnionych i członków ich rodzin. W ramach jego funkcjonowania oferowane są różne zajęcia zorganizowane oraz członkowie klubu zyskują możliwość nabycia umiejętności zagospodarowania czasu wolnego w ramach własnych zainteresowań. W ramach funkcjonowania klubu zapewniamy jego członkom poczęstunek. Przeciętnie w zajęciach i spotkaniach klubu bierze udział 10 – 15 osób dziennie.

 2. Indywidualne konsultacje terapeuty uzależnień – konsultacje indywidualne prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień. Przez konsultacje rozumie się działania zmierzające do szczegółowego zaobserwowania zachowań i postaw członków grupy oraz problemów każdej z osób uczestniczącej w zajęciach i spotkaniach. Celem jest tworzenie postaw kooperujących z realizacją procesu zmierzającego do zachowania całkowitej abstynencji.

 3. Grupa wsparcia – działa w ramach klubu abstynenckiego. Prowadzona jest przez osobę uzależnioną w procesie zdrowienia, która ukończyła leczenie odwykowe i zachowuje abstynencję od dwunastu lat. Uczestnicy grupy wsparcia przez wymianę własnych doświadczeń życiowych i poprzez ukazywane wzorce – wychodzą z biernej postawy i aktywizują się w działaniu zmierzającym do utrzymania się w abstynencji, podjęcia pracy, spędzania czasu wolnego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz nabywania nowych umiejętności społecznych.

 4. Readaptacja społeczna i zawodowa
  - społeczna – rozpoznanie potrzeb uczestników klubu, wsparcie w uzyskaniu pomocy socjalnej w OPS- ach, w urzędach, szpitalach i innych instytucjach; poradnictwo, nawiązywanie kontaktów z rodzinami członków klubu, aktywizowanie osób uczestniczących w zajęciach i członków ich rodzin do wychodzenia z postawy biernej; interwencja kryzysowa w miejscu zamieszkania i przebywania członków klubu;

  - zawodowa – forma warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie i pozyskiwanie ofert pracy, współpraca z Urzędami Pracy z terenu Warszawy, z potencjalnymi pracodawcami w celu uzyskania zatrudnienia osób uczestniczących w projekcie.

 5. Spotkania integracyjne – odbywają się na terenie klubu, prowadzone są przez kierownika i gospodarza klubu. Mają na celu wzmacnianie więzi grupowej, utrwalanie wcześniejszych działań zmierzających do pogłębienia umiejętności zagospodarowania czasu wolnego bez udziału alkoholu.

 6. Interwencja kryzysowa wobec osób uzależnionych i członków ich rodzin w miejscu ich zamieszkania i przebywania – realizowana jest przez trenera readaptacji społecznej – wykształcenie z zakresu pracy socjalnej. Interwencja ta ma na celu przerywanie tzw. „wpadek”, co umożliwi kontynuację wcześniej zaplanowanego procesu oddziaływań.

 7. Ewaluacja programu – dokonanie oceny realizacji programu będzie miało miejsce na zakończenie roku kalendarzowego. Wyniki ewaluacji w formie raportu przedstawione będą w sprawozdaniu za dany okres jednostce powierzającej zadanie.


 • GALERIA


]">

]">

]">

]">


 • AKTUALNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DYŻURY I ZAJĘCIA W KLUBIE – LUTY 2020 ROK.

harmonogram zajec

Odpowiedzialny za koordynację działań w klubie 


Kierownik programu         Paweł Taras


Klub funkcjonuje:wtorek - piątek

od godz. 1500 do godz. 2000


sobotaod godz. 1000 do godz. 1500


 

Historia życiem pisana
A story is written by life